Udgåede Vedtægter for Assens Roklub - gyldige maj 2008 til februar 2020

    
LOVE FOR ASSENS ROKLUB

§ 1
Klubbens navn er ASSENS ROKLUB, og den har hjemsted i Assens. Klubbens formål er at fremme og dyrke rosport, og i et forpligtende fællesskab at fremme folkeoplysningen.
Klubbens stander er en spids vimpel, der er blå med hvide kanter og hvide årer over kors.

§ 2
Klubbens medlemmer er dels aktive, dels passive roere. Som aktive medlemmer kan optages personer, som er fyldt 11 år. Medlemmer på 11 år og derover, men som ikke er fyldt 17 år, er ungdomsroere. Medlemmer på 17 - 18 år er juniorroere. Medlemmer, der er fyldt 19 år, er seniorroere.
Passive medlemmer har adgang til klubhuset. Men ikke ret til at udnytte klubbens materiel.

§ 3
Begæring om optagelse som medlem rettes til bestyrelsen, som derefter træffer afgørelse om optagelsen.

§ 4
Kontingentsatser for de forskellige medlemsgrupper fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan - efter ansøgning - tildele nedsat kontingent i forskellige situationer.
Medlemmer med ægtefæller/samlever og deres hjemmeboende børn under 18 år betaler et samlet familiekontingent.

§ 5
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen.
Stk. 1 Formand og kasserer vælges ved direkte valg med et års forskudt afgang. Bestyrelsen konstituerer sig som minimum med næstformand, sekretær og rochef. Øvrige poster besættes af bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer udenfor bestyrelsen.
Næstformanden er stedfortræder for formanden i tilfælde af formandens forfald.
Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra et bestyrelsesmøde tre gange i træk uden lovlig grund, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen.
Bestyrelsen er bemyndiget til efter behov at danne ad hoc-udvalg.
Stk. 2 Formanden eller andre af bestyrelsen udpegede medlemmer kan opnå fuldmagt til at handle på foreningens vegne, men intet bestyrelsesmedlem kan personligt drages til ansvar for foreningens gæld.
Stk. 3 Hvis der ikke kan vælges en formand jfr. § 5, Stk. 1 skal bestyrelsen konstituere sig med et formandskab bestående af kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.
Ved efterfølgende ordinære generalforsamlinger skal der atter søges afholdt valg jfr. § 5, Stk. 1.

§ 6
Bestyrelsen er bemyndiget til at udfærdige et reglement.

§ 7
Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemmer har rettigheder som aktive medlemmer, men uden forpligtelse til at betale kontingent.

§ 8
Den årlige generalforsamling, hvortil alle medlemmer har adgang, men kun aktive medlemmer over 16 år stemmeret, afholdes hvert år inden udgangen af februar.
Bekendtgørelse herom meddeles mindst 14 dage forud, enten ved en annonce i et stedligt blad, eller ved skriftlig tilsigelse til samtlige aktive medlemmer.
Generalforsamlingen vælger en person til at lede mødet.
På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år.
Det reviderede regnskab for det forudgående år fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. Regnskabsåret er kalenderåret.
Der fremlægges budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse til generalforsamlingens godkendelse.
Der vælges medlemmer til bestyrelsen til erstatning for afgåede medlemmer, jfr. § 5.
Ved separat valg vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, samt to revisorer og en revisorsuppleant. Bestyrelsessuppleanternes valgperiode er den samme som for det bestyrelsesmedlem de træder i stedet for. Revisorernes valgperiode er 1 år.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted. Indkomne forslag optages som særskilte punkter på dagsordenen.
Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Til ændring af klubbens love kræves 2/3 flertal af de fremmødte. I alle andre tilfælde - dog undtaget klubbens eventuelle opløsning (se § 12) - er almindelig stemmeflertal afgørende. Ved stemmelighed om et stillet forslag, bortfalder forslaget. Ved stemmelighed til bestyrelsesvalg, foretages omvalg blandt de der havde lige mange stemmer. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, trækkes der lod.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når mindst 1/5 af de aktive medlemmer indgiver skriftlig begrundet begæring herom til formanden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter bestyrelsesbeslutningen eller efter begæringens indlevering.
Der indvarsles på samme måde som til den ordinære generalforsamling.

§ 10
Der udsættes en flidspræmie til et seniormedlem, der har roet mest i den forløbne sæson, dog mindst 600 km. Ved mere end 1000 km. skal præmien, hvis det er første gang, bestå af en sølvåre. Over 1750 km. skal præmien, hvis det ligeledes er første gang, bestå af en guldåre.
Alle andre medlemmer der passerer disse grænser 1. gang, vil ligeledes få udleveret en guld- eller sølvåre.
Til den juniorroer der har roet mest, dog mindst 450 km., udsættes en flidspræmie.
Til den ungdomsroer der har roet mest, dog mindst 300 km., udsættes en flidspræmie.

§ 11
Ved uforsvarlig omgang med klubbens materiel, kan skadevolderen blive pålagt at erstatte det ødelagte, helt eller delvist, af bestyrelsen.
Hvis en person bevidst modarbejder klubbens love, kan bestyrelsen, i alvorlige tilfælde, ekskludere medlemmet. Denne eksklusion skal, hvis det ønskes, fremlægges på førstkommende generalforsamling, som så tager endelig stilling til sagen.
Ved begge punkter skal personen/personerne have adgang til det bestyrelsesmøde hvor sagen drøftes, for at forklare sig, hvis det ønskes.

§ 12
Klubbens opløsning kan kun besluttes på en generalforsamling, hvor mindst 4/5 af klubbens aktive medlemmer er mødt, og hvor 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Hvis første forudsætning ikke er opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en opløsning kan ske, hvis 4/5 af de fremmødte stemmer herfor.
Besluttes klubbens opløsning, stilles dens aktiver til rådighed for DFfR's Fynskreds.

Disse love er vedtaget 1. gang på generalforsamlingen den 20. juli 1917 og senest på den ekstraordinære generalforsamling den 29. maj 2008

Som medlem af Assens Roklub kan du ro i turbåd, kaproningsbåd eller havkajak

Rofarvand

Assens Roklub's rofarvand er Lillebælt.

Klubbens daglige rofarvand defineres som strækningen fra Aa Strand Camping mod syd og Wedellsborg Hoved (Rørdam Gl.Havn) mod nord.

Det daglige rofarvand omfatter således også hele området i Torø Vig mod syd og Aborgminde, Emtekær Nor og Bredningen ved Brende Å mod nord.

Endagstur til Bågø/Årø betragtes som langtur (med langtursstyrmand) uden ansøgning til rochef..

Roning udover Wedellsborg Hoved /Aa Strand kræver tilladelse fra rochef

Du finder os helt yderst på Næsvej som del af Assens Søsportscenter, som har adressen Næsvej 28:

Assens Roklub

Næsvej 30

5610 Assens

Kajakreglement for Assens Roklub (ASRO) 2014

Materiel

Klubben arbejder hvert år med at supplere og forbedre vores materiel, og anskaffer løbende kajakker og robåde. I 2012 blev det til 6 kajakker. I foråret 2013  2 Edon scullere med tilskud fra Sparekassen Fåborg og i sommeren 2013 en ny 2-årers inrigger i glasfiber med træaptering. Desuden blev i efteråret 2013 3 ældre kajakker udskiftet med en nyere havkajak, der blev døbt Kulmulen. De senere år er endvidere indkøbt 2 4-årers inriggere langtursbåde i limet træ, Willemoes og Sankt Thomas.

Vores robåde vedligeholdes løbende af materialeudvalget, onsdagsholdet der arbejder på bådene hver onsdag i vintersæsonen og flere bådehold, der påtager sig vintervedligeholdelse. Tilsvarende er der for kajakkerne et udvalg, der løbende holder kajakkerne i stand og udbedrer eventuelle skader eller mangler.

 

2 årers inrigger langtursbåde          Havkajakker
Ny båd sommer 2013 Brandsø Glasfiber med træaptering        Tobisen
  Jolly Glasfiber med træaptering        Øresvinet
  Asrogaro Nittet træ på træ        Silden
  Vestfyen Nittet træ på træ        Kulmulen
  Thorø Nittet træ på træ        Søstjernen
             Krabben
4 årers inrigger kaproningsbåde           Blåmuslingen
  Asnæs Nittet træ på træ        Makrellen
             Ulken
             Tangnålen
 4 åres inrigger langtursbåde           Sælen
  Willemoes Limet træ        Ålen
  Sankt Thomas Limet træ        Marsvinet
  Bryggeren Nittet træ på træ        Rødspætten
  Prins Kristian Limet træ på træ        Hornfisken
             
             
 Gigbåde            Turkajakker
2'er med styrmand eller 3 uden Albert Einstein Glasfiber        Nanna
4' med styrmand Lillebælt Limet træ        Kretten
             
 Scullere            
Single - med "støtte" Super Glasfiber        
  Duper Glasfiber        
 Single letvægt Anker Glasfiber        
 Single Superbrugsen Glasfiber        
 Dobbelt Siesta Glasfiber        
             

 

ASROGARO

Asrogaro nåede at eksistere i 75 år fra 1941 til 2016. Foreningen nedlagde sig selv ved generalforsamlingen i 2016 og overdrog sin formue til Assens Roklub. Pengene var et tilskud til jubilæumsskriftet ved klubbens 100 års jubilæum.

Et kapitel sluttede. Peng

Hvad betyder det?  AsRoGaRo står for Assens Roklubs Gamle Roere og var en støtteforening for Assens Roklub. Alle nuværende eller tidligere medlemmer over 30 år kunne blive medlemmer. Asrogaro har gennem årene givet større beløb til anskaffelse af materiel som f.eks. både, årer og hems. De sidste år foreningen eksisterede gav den beløb til anskaffelse af fane og udendørs skilt til bådehallen.

 

Tørroer.

Også hvis du ikke bryder dig så meget om det våde element, har klubben noget at tilbyde. Hvis du gerne vil nyde godt af fordelene ved roning, som en sund og effektiv motionsform, kan du blive "tørroer" i klubben. Herved får du adgang til romaskinerne i motionsrummet - sved på panden vel at mærke til reduceret pris!

Tørroning blive hos os betragtet som al fysisk træning, der ikke foregår i en båd, dvs. i bredest mulige forstand. Som medlem af Assens Roklub har du mulighed for at bruge søsportscenterets motionsrum, hvor der bl.a. findes 6 ro-ergometre, vægte og andet motionsudstyr. Desuden vil der om vinteren være mulighed for at dyrke motion på ugentlige hold, tage med klubben i svømmehallen m.m. Mange tørroere er også vinterbadere.

Indmeldelse og kontakt: Kassereren

Kajakroer.

Assens Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajakforbund - DKF - og vi råder i øjeblikket over mange havkajakker og to ældre turkajakker. Kajakkerne udskiftes løbende, og vi har fået en del nye kajakker de seneste år. Du kan ro i klubbens kajakker eller være medlem med egen kajak. Dog kan private kajakker ikke opbevares i bådehallen.

Er du helt ny i Kajaksporten, men synes det lyder spændende? Deltagelse i kajakroning kræver at du deltager i et instruktionsforløb. Se eksempel under I kølvandet.

Kajakafdelingen har fælles roning med instruktør hver mandag og for frigivne kajakroere hver onsdag samt turroning om søndagen. Se tidspunkter i kalenderen. I årets løb arrangerer en række ture både fra klubben i  Assens og i fremmed farvand.

(OBS. Tidspunkter er at vi er klar i bådehallen - omklædt og klar til at tage en kajak. Så man skal møde lidt før...)

Har du roet før, engang…  - Men du har ikke lige nogen frigivelse fra din gamle klub?
Eller er du erfaren kajakroer, og du har et EPP bevis, eller er du frigivet fra en anden klub under Dansk Kano og Kajak Forbund eller efter Havkajaksamrådets retningslinier?
Så er du velkommen hos os. Ring blot til kajakchefen, og aftal at komme med ud at ro på en af vores klubaftener.
Hvis du ikke som minimum har et EPP2 bevis, eller en frigivelse fra en anden klub, må du være forberedt på, at vi lige tjekker om du kan redde dig selv og os andre. - Vi vil så gerne have at du blir lidt længere... :-)

Kontakt kajakchef Steffen Anderson

 

standerhejs rotur 3

 

Senior roer 19+

Assens Roklub har mange aktive voksne roere, også langt oppe i årene. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport DFfR

Har du lært at ro er det som at cykle, du glemmer det ikke! Og de fleste kan nemt lære ro i vores inriggerbåde.

Ny roere er velkomne til at møde op hver onsdag kl. 18 hvor vi har fælles roning med instruktører.

Endvidere udbydes begyndertræning - følg med på denne side

Roklubben råder over både de stabile inriggerbåde og de hurtigere og mere levende scullere.

Er du interesseret? - Kontakt Rochef Jens Meesenburg

En del der har forladt arbejdsmarkedet - 60++ ror om formiddagen. Kontakt Hans Christensen - se Klubben - Udvalg

 

Underkategorier

Denne kategori indeholder generelt stof om Assens Roklub.

F.eks. Velkomst, præsentation, reglementer, vedtægter osv.

Denne kategori indeholder beskrivelser af vores forskellige aktiviteter. Både faste aktiviteter og dem vi arrangerer hen over året.

I denne kategori anbringes f.eks. rengøringsplan, bådvedligehold og lignende som medlemmerne skal informeres om, og have mulighed for at slå op ved behov.

Vi trækker alle en kølvandsstribe - lige eller "med kant"

- under dette punkt finder du beretninger og kommentarer til allerede afholdte aktiviteter og begivenheder